Distribución:

Teresa Sala: hika@hikateatroa.eus / 633252200
Agurtzane Intxaurraga: hika@hikateatroa.eus / 656792501

Administración & Asesoría Laboral:

Asun Etxeberria: admin@hikateatroa.eus / 618843730

Comunicación:

Teresa Sala: komunikazioa@hikateatroa.eus / 650038731